Co se za čtyři roky podařilo - KDU-ČSL ve Štramberku
Děkujeme za vaši podporu!

Co se za čtyři roky podařilo v oblasti zvýšení kvality služeb a ochrany životního prostředí


Vážení občané našeho krásného města,

i přes probíhající prázdniny jsme pro vás připravili ohlédnutí za tím, co se nám z našeho programu KDU-ČSL společně s ODS a SNK pro občany Štramberka podařilo splnit v oblastech zvýšení kvality služeb pro občany a ochrany životního prostředí.

Splněné body volebního programu

Prvním z bodů v oblasti zvýšení kvality služeb pro občany bylo vytvoření systému pro jednoduché hlášení závad na technickou správu. Na nových webových stránkách města byla spuštěna i tato aplikace. Za dobu fungování bylo skrze aplikaci nahlášeno celkem 33 závad, z nichž 12 se týkalo veřejného osvětlení, 11 se týkalo závad na místních komunikacích a chodnících a zbývajících 10 byly ostatní hlášení od občanů (např. vznik černé skládky). Zároveň je možné si na webu města prohlédnout mapu nahlášených závad včetně přiřazené informace zodpovědného pracovníka o provedené opravě nebo zařazení závady do plánu opravy. Toto je krok správným směrem, protože občané mají zpětnou vazbu na podněty, které byly nahlášeny.

Bod dotování taxislužby pro seniory za účelem návštěvy lékaře, úřadu apod. jsme se rozhodli nerealizovat, protože v tomto období zavedla minulá vláda ČR pro důchodce a děti slevu na vlaky a autobusy ve výši 75 %.

Dalším bodem našeho programu byla podpora zachování pošty, zdravotních a rehabilitačních služeb. Díky mnoha jednáním a aktivnímu přístupu vedení města se podařilo pobočku České pošty v našem městě zachovat, a to dokonce s každodenním pravidelným provozem.

Dále má město i nadále k dispozici dům s pečovatelskou službou, ve kterém Charita Kopřivnice zajišťuje pro občany pečovatelské služby. Zřízení sociálních bytů pro občany v dočasné hmotné nouzi není nyní v silách města budovat.

Splněné body volebního programu

Následující oblastí, o které vás chceme informovat, je ochrana životního prostředí. Kvalitnější péče o zeleň ve městě je vidět na první pohled díky neúnavné práci, kterou odvádí tým našich technických služeb. Za současného vedení města se podařilo oddělení technických služeb efektivně doplnit o dlouhodobě chybějící pracovníky. Rovněž došlo k obměně staré a doplnění chybějící techniky. Díky za to patří nejen zmiňovanému vedení města, ale také vedení technických služeb a v neposlední řadě pracovnicím a pracovníkům TS.

Vytvoření kompostárny v místě sběrného dvora se v tomto volebním období nepodařilo zrealizovat, ale občané mají již několik let možnost ukládat bioodpad do hnědých kontejnerů u hnízd tříděného odpadu nebo mohou zdarma využít uložení bioodpadu do kompostárny v Příboře.

Pozemky v roce 2015 a 2022. Na leteckých snímcích jde vidět jejich rozčlenění.
Pozemky v roce 2015 a 2022. Na leteckých snímcích jde vidět jejich rozčlenění.

Využití obecních pozemků pro zadržování vody v krajině se realizovalo po jednáních v komisi životního prostředí a rovněž v komisi správy majetku města. Došlo ke shodě a rozhodnutí vypovědět pachtovní smlouvu na městské pozemky společnosti Agrosumak s.r.o. a propachtovat je subjektům hospodařícím v ekologickém režimu. V dané lokalitě tak došlo k rozčlenění pozemků a spolu s různými druhy hospodaření byl vytvořen základní předpoklad pro lepší hospodaření s vodou v krajině (viz letecké snímky pozemků u ulice Závišická). Dalším místem pro realizaci kroků vedoucích k zadržování vody v krajině by měly být okraje větších pozemků a cesty přes lány, u kterých byly rovněž vypovězeny pachtovní smlouvy, ale zatím se nepodařilo jejich využití pro výsadbu (např. stromořadí či keřů) skloubit s legislativními požadavky.

Upravené místo pro tříděný odpad u Sokolovny.
Upravené místo pro tříděný odpad u Sokolovny.

Posledním bodem v této oblasti je stále probíhající postupná úprava vzhledu a kapacity sběrných míst pro tříděný odpad. Úpravou vzhledu se zabývala primárně Komise rozvoje, investic a dopravy. Rovněž jsme se společně s komisí životního prostředí zabývali kapacitou sběrných míst a díky tomu docházelo k jejich postupným úpravám, přičemž u některých míst byla kapacita navýšena. Důležitým bodem je zcela určitě i zpracování auditu naplněnosti jednotlivých míst. Výsledky tohoto auditu jsou k dispozici na webových stránkách města a nyní se na jeho základě připravují změny, které povedou ke zdokonalení systému v oblasti třídění odpadů.

Petr Buzek, Dominik David, Jaroslav Dostál a Vojtěch Monsport

© 2010–2024 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz